wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓTOjcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

We Shifwe, Ojcze nasz

            We shifwe, uwaba mu mulu, ishina lyobe licindikwe, ubufumu bobe bwise, fyonse ifyo watemwa fibe muno calo nga mu mulu.

            Utupele lelo icakulya cesu ca nshiku shonse, utubelele uluse ku masambi yesu, ifyo tuba no luse ku bantu abatucusha. Wileka tuwile mu fibi utupusushe ku fibi.

Amen.

 

Nakucelela Maria, Zdrowaś Maryjo

            Nakucelela Maria, we wafulishe nema, Lesa aba nobe, walisenaminwa pa banakashi bonse, na Yesu mwana, uo wafyele alisenaminwa.

            Maria Mutakatifu, we Nyina wakwa Lesa, uletulombela fwe ba masambi, nomba line no mwaka wa kufwa kwesu. Amen.

 

Amalumbo kuli Tata, Chwała Ojcu

            Amalumbo kuli Tata, na Mwana na Mweo Mutakatifu. Ifyo cali pa citendekelo, efyo caba na nomba, efyo cakulaba pe imyaka fye yonse. Amen.

 

W Bemba modli się Pan John Shtolo.


Plik mp3 Plik mp3